Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Jak řídit malou firmu se zaměstnanci?

Pokud zakladateli svého podnikání začíná přerůstat práce přes hlavu, obvykle začne zvažovat přijetí zaměstnance. Tím se jeho postavení podnikatele mění na postavení zaměstnavatele a současně mu naroste řada nových povinnosti a úkolů.

Zaměstnávat lidi není legrace

Kromě všech povinností, které ukládá Zákoník práce, tvářící se jako dobrý pomocník a rádce, který netrestá, je nezbytné se ještě seznámit se sankcemi za porušování jeho ustanovení, které jsou publikovány v Zákonu o inspekci práce. Tam si teprve zaměstnavatel uvědomí, co ho může stát jeho vlastní liknavost, nedůslednost a zahrávání si se svým zaměstnancem.

Zaměstnavatel, až se dočte o povinnostech a o trestech za jejich neplnění, by si měl hned v počátku dát do pořádku všechny povinné dokumenty, které se k zaměstnanosti vztahují a popsat postupy i procesy v interních předpisech, případně nastavit controlling. Pak už by jen stačilo korektně jednat s lidmi, sice z pozice zaměstnavatele, ale vždy v rámci snahy o motivování svých zaměstnanců k vysokému pracovnímu výkonu.

Chování a jednání

Zaměstnavatel má silnější pozici v pracovněprávním vztahu a proto jsou zaměstnanci v případě sporu, jako ta slabší strana, soudem více chráněni. Je tedy v zájmu obou stran, aby vzájemná spolupráce probíhala korektně, což znamená, že zaměstnavatel srozumitelně zadá realizovatelný úkol, kontroluje jeho splnění a vyhodnocuje jej přinejmenším formou mzdy. Pokud k tomu přidá ještě nějaké bonusy, pochvalu, možnost kariérního růstu a korektní vztahy, lze předpokládat, že pracovně-právní vztahy přinesou oběma stranám prospěch. Rovněž tak je třeba umět zacházet s chybami a pochybením, kterého se zaměstnanec dopustil. Ten by měl už předem znát, jaké důsledky pro něj plynou z nekvalitního výkonu, či dokonce snad i prokázaného úmyslu porušení pravidel.

Zásadní chybou je navazovat nadstandardní osobní vztahy, společně popíjet, tykat si, sdělovat informace, které se zaměstnance netýkají a mohl by je tudíž zneužít. I při těch nejkorektnějších vztazích musí být vždy vytvořen odstup mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Interní dokumenty

Kromě všech povinných dokladů v podobě Pracovní smlouvy, Mzdového výměru, Dohodě o srážkách, Prohlášení poplatníka, atd., by měl zaměstnavatel vypracovat především Pracovní řád, ve kterém určí interní pravidla, která neodporují zákonům. Může přidat i nějaké firemní standardy, či kodex chování, ale musí mít i další předpisy, které mu ukládají podnikatelské pravidla. Především je se musí ošetřit oblast bezpečnosti práce a požární ochrany. Dále je třeba zajistit ochranu osobních údajů, správně vedené účetnictví a zajistit povinná školení pro zaměstnance. S růstem počtu zaměstnanců roste i potřeba dalších směrnic. Například je na místě vytvořit Organizační řád, Spisový řád a Mzdový řád. To vše pak cíleně řídit tak, aby pracně vypracované směrnice se nestaly překážkou díky ztrátě své aktuálnosti. Stav a počet interních předpisů narůstá s počtem lidí, kteří do firmy přicházejí. Ti obvykle nejraději při práci využívají svou kreativitu, která může firmě i při nejlepší vůli škodit. Nejen z těchto důvodů je nesmírně důležité s pravidly a postupy ve firmě zaměstnance prokazatelně seznámit a to ještě před tím, než začne vytvářet vlastní postupy, které mu možná usnadní práci, ale zkomplikují jí všem ostatním.

Porady a akce

Pracovní poměr je pro každého zaměstnance životní událostí. Málokdo zapomene na to, kde pracoval a jak to tam vypadalo. Dobře si pamatuje, jaké měl pocity při vstupu na pracoviště, kdo se k němu jak choval a jak ho práce bavila. Nezapomenutelné jsou i společné akce a případně i pracovní porady, které více odkrývají skutečnou tvář firmy, schopnosti a skryté vlastnosti manažerů. Proto je třeba i na tuto oblast položit značný důraz, aby se z úst bývalých zaměstnanců nešířily pomluvy či posměch. Práce s lidmi, od kterých se očekává pomoc při dosahování dobrých hospodářských výsledků je mnohdy důležitější, než práce a vztah s obchodními partnery.

Kontroly

Pokud na pracoviště přichází nějaká kontrola, má hned dva zdroje informací. Jedním jsou dokumenty, které se ke kontrole předávají a druhým zdrojem jsou zaměstnanci, kteří s pracovníky kontroly jednají, předkládají jim požadované spisy a sdělují své poznatky a dojmy.