Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s přijetím prvního zaměstnance

Ačkoliv doporučujeme každému zaměstnavateli, aby si před tím, než přijme prvního zaměstnance prostudoval zákoník práce, obvykle tak nečiní, protože na to nemá čas. Zaměstnavatel se spíše uchýlí k doporučením, kterými jsou především:

Pracovní smlouva + mzdový výměr + Dohoda o srážkách + Smlouva o hmotné odpovědnosti (pokud pro ně je důvod)

Založit personální složku zaměstnance, kde budou uloženy další dokumenty, jakými jsou například životopis, Dotazník, Přihláška na pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, Prohlášení, ELDP, doklady pro uplatnění slev na dani, doklady o absolvovaném školení apod.

Vypracovat organizační řády a vnitřní předpisy, pro které je náplň. (Pracovní řád, Organizační řád, Reklamační řád, Směrnice pro stravenky, bonusy, ochranné prostředky, apod.). Je na místě vypracovat i Manuál postupů a s ním zaměstnance seznámit (prokazatelně!)

Vypracovat analýzu rizik, Kategorizaci prací a uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o zdravotních službách pro zaměstnance

Proškolení o bezpečnosti práce a PO, ochraně osobních údajů, o vnitřních předpisech (pokud jsou)

Je třeba se zamyslet nad systémem odměňování a nad nástroji k motivaci zaměstnanců

Zaměstnanec není kamarád, jedná se o vážný pracovněprávní vztah a je třeba si ve vztazích udržovat přiměřený odstup a zavést i controlling.

Dále je třeba disponovat knihou úrazů, lékárničkou na drobná poranění a především řádnou evidencí docházky!!!!

Vyplývá-li z charakteru práce potřeba dalších evidencí (spotřeba materiálu, kniha zakázek apod.) připojí se další evidence.

Zaměstnanec musí mít k dispozici místo pro uložení soukromých věcí pod svým zámkem a pro převlékání, případně i pro očistu.

To vše, pokud zaměstnavatel nemá, může způsobit nejasnosti, porušení zákona a v konečném důsledku i sankci. Pravidla jsou vždy velmi důležitá a je třeba, aby byla srozumitelná a také, aby s nimi byli všichni prokazatelně seznámeni.