Působíme nejen v Brně!
606 201 148

R.O.K. 2023

Zahájili jsme pro potřeby firem i podnikatelů sérii rychlokurzů, jejichž cílem je efektivně rozšířit a posílit podnikatelské dovednosti.

Kurzy jsou velmi krátké

velmi efektivní

velmi levné

Za dobu 2 – 4 hodiny (podle rozsahu problematiky) účastníci získají přehled, srozumitelné a jasné informace k danému tématu.

Cena se od 600,- Kč do 1.200,- Kč za vyučovací hodinu. K ceně se dále nic nepřipočítává. Uhrazená částka je daňově uznatelným výdajem za odborné vzdělávání.

Absolvent obdrží Osvědčení, které může sloužit také jako podpůrný dokument při jednání o pracovním místě, ale zejména osvědčuje potřebné znalosti.

Každý účastník si v průběhu kurzu může objednat další kurz s výraznou slevou a navíc získává nárok na následné bezplatné konzultace k tématu. Účastník si může rovněž sjednat individuální koučink v individuálních podmínkách.

Netřeba riskovat výkon odpovědných činností bez dostatečných znalostí. Sankce za pochybení je zbytečná a mnohem vyšší než cena za vzdělávání.

Jaké kurzy jsme otevřeli?

Kurz – Výkon manažerské funkce trvání 3 hod. Cena 800,-Kč/hod.

Obsahuje informace o hranicích odpovědnosti a o nástrojích k řízení pracovního výkonu,

controllingu a součinnosti v rámci struktury řízení. Poradí, jak řešit konflikty a jak

motivovat svěřený tým k výkonu

Kurz – Vedení pracovního týmu trvání 2 hod. Cena 600,-Kč/hod.

Řeší především oblast vztahů na pracovištích a jejich usměrňování. Zabývá se otázkami

řešení konfliktů a individualit v týmu. Výraznou části kurzu je i sebepoznání a sebeovládání

Kurz – Vedení pracovních porad trvání 2 hod. Cena 600,-Kč/hod.

Zabývá se usměrňováním průběhu pracovní porady a jejího efektivního řízení k

požadovanému cíli tak, aby porada nebyla jen ztrátou času a vyléváním srdcí, nebo exhibicí

individualit. Věnuje se i důležitosti zápisů a oblasti plnění úkolů z porad.

Kurz – Komunikace a jednání trvání 3 hod. Cena 800,-Kč/hod.

Zabývá se problematikou ústní i písemné komunikace a cestami k zefektivňování. Zahrnuje

prvky diplomatického jednání a etiky v zájmu dosažení očekávaných výsledků a cílů. Řeší i

oblast dokazování v případech vzniku sporů

Kurz – Řízení dokumentů trvání 4 hod. Cena 1.200,-Kč/hod.

Kromě mnoha příkladů a vzorů se kurz zabývá tím, jak řídit dokumenty a záznamy tak, aby

nedocházelo k jejich dohledávání a ztrátám. Správná administrace napomáhá nejen v rychlé

orientaci, ale slouží často jsou důkazní materiál v obchodním jednání i ve sporech.

Kurz – Bezpečné podnikání trvání 4 hod. Cena 950,-Kč/hod.

O tom, že bezpečné podnikání spočívá především v udržování pořádku nemusí být řeč. Jak

ale pořádek nastavit a čemu věnovat hlavní pozornost se dozvíte v tomto kurzu a získáte i

mnoho konkrétních ukázek.

Kurz – Efektivní odměňování trvání 3 hod. Cena 1.100,-Kč/hod.

Motivovat ke kvalitnímu a vysokému pracovnímu výkonu není snadné. Výše mzdy k tom

nestačí. Získat loajalitu vyžaduje splňovat mnoho dalších předpokladů a zapojit i nástroje.

Chybné odměňování vede ke ztrátě zaměstnance a často i k sankcím.

Kurz – Řízení finančních toků trvání 3 hod. Cena 950,-Kč/hod.

Aby se z firmy neztrácely peníze, aby bylo na závazky, aby zbylo i na investice a tvořila se

dostatečná rezerva je úkolem dobrého hospodáře, ať už je v jakékoliv pozici. Chyby v této

oblasti hrozí značným problémy.

Kurz – Fakturace bez chyb trvání 2 hod. Cena 700,-Kč/hod.

Nezaplacené faktury jsou dlouhodobým problémem a často v neprospěch vystavitele. Ještě

větším problémem je však neuznání faktury kontrolním orgánem nebo soudem. Proto se

kurz podrobně věnuje tomu, jak problémům v této oblasti předcházet.

Kurz – Knihy jízd bez chyb trvání 2 hod. Cena 600,-Kč/hod.

Má vůbec někdo knihu jízd správně tak, aby prošla kontrolou? A jak je to s GPS? Jaké jsou

povinnosti a jaké jsou ceny? Jak probíhá kontrola a s jakými nejčastěji výsledky?

Kurz – Správa majetku trvání 2 hod. Cena 650,-Kč/hod.

Jak se má správně nakládat s majetkem v podnikání, jak s evidencí a jak provádět

inventarizaci. To je jen část problematiky, do které patří i informace o tom, jak majetek

chránit a jak jej správně vyřazovat, aby nedošlo k zbytečným doměrkům a pochybení.

Kurz – Tvorba a řízení směrnic trvání 4 hod. Cena 1.200,-Kč/hod.

Některé směrnice jsou ze zákona povinné, a jiné pro firmu i podnikatele výhodné. Jejich

absence dostává podnikající subjekt do značných problémů a jejich nesprávné nastavení a

nesprávná implementace rovněž vytváří problémy. Jak na to včetně ukázek a vzorů se

dozvíte v tomto kurzu.

Kurz – Controlling účinně trvání 2 hod. Cena 600,-Kč/hod.

Jak účinně a efektivně kontrolovat a jak zacházet s výsledky kontroly je předmětem tohoto

kurzu. Vhodný je pro prodavače i prodejce, pro operátory, řidiče, obchodníky a další

profese, které potřebují mít nad svým pracovním výkonem účinnou kontrolu.

Kurz – Normy a normování trvání 2 hod. Cena 700,-Kč/hod.

Každou práci lze znormovat a pomocí normy pak hodnotit výkon. Norma musí být

objektivní a co nejpřesnější. Jednotlivé modely si ukážeme na příkladech vytvoříme

vzorovou normu.

Kurz – Whistleblowing trvání 2 hod. Cena 600,-Kč/hod.

Vysvětlení podstaty nového zákona a jeho naplňování jednak přispěje k plnění zákonných

povinností, ale také může zvýšit důvěryhodnost zaměstnanců ve svého zaměstnavatele a

navést pocit většího klidu do pracovních týmů.

Kurz – AML směrnice, proti praní špinavých peněz trvání 2 hod. Cena 700,-Kč/hod.

Další povinnosti zaměstnavatele plynoucí z platných předpisů. Povinnosti jejichž neplnění

hrozí velmi vysokými sankcemi. Bránit se lze jen včasným přijetím povinných opatření.

Ukážeme jak.

Kurz – Ochrana osobních údajů (GDPR) trvání 2 hod. Cena 850,-Kč/hod.

Jak účinně a podle pravidel chránit osobní údaje a co dělat, pokud dojde k ohrožení ochrany

osobních údajů je první částí kurzu a ve druhé se dozvíte, co se stane, když UOOZ zjistí, že

osobní údaje nechráníte.

Další kurzy jsou v procesu přípravy a jejich náplň odpovídá potřebám trhu a požadavkům z podnikatelského prostředí