Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Vztahy na pracovišti

Téma vzájemných vztahů v pracovním procesu se stává den ze dne závažnějším a to především vlivem rozvoje komunikačních technologií a působením cizích praktik do našeho prostředí.

Nepřípustné

Vstupem cizího kapitálu na naše území se kromě jiného v některých firmách objevil například požadavek povstat a zatleskat při vstupu nadřízeného. Některé zvyky z jiných kultur se do našeho prostředí a do výrobního procesu prostě nehodí. Ukazuje se také, jak negativně v konečném důsledku působí i přílišná familiernost, jako protipól tvrdého odstupu vedení od výrobní síly. Naše prostředí si vyžaduje respekt k stavu kultury a zvyků s tím, že na prvním místě musí být slušnost, vzájemná úcta člověka k člověku a dodržování dobře propracovaných pravidel sestavených na základě zkušeností v oblasti řízení pracovního výkonu.

Odborná literatura

U nás vyšla celá řada inspirativních odborných knih, jak v překladu, tak i od našich odborníků zabývajících se řízením pracovního výkonu. Tato oblast je zahrnuta do vysokoškolského a v některých případech i do středoškolského vzdělávání. To, že řízení lidí vyžaduje odborné znalosti, důslednou přípravu a předpoklady pro výkon řídící funkce, se projevuje prakticky v mnoha firmách tím, jak je rozdílná spokojenost zaměstnanců a jejich loajalita vůči zaměstnavateli.

Loajalita

Loajalita ve smyslu věrného a spolehlivého plnění povinností nemůže být vymáhána násilím, ale je třeba jí budovat. Jejím základem jsou jasná, srozumitelná a přijatelná pravidla, která jsou důsledně dodržována všemi, tedy i nadřízenými. Celý tým se jednotlivě svými rolemi podílí na dosažení očekávaného výsledku, z něhož čerpají všichni svůj díl prospěchu, ale i důsledky neúspěchu. K tomu je nezbytná komunikace, informovanost a schopnost přijímat včas účinná opatření. Zaměstnanec, který si ověřil, že jeho nadřízený dokázal vyřešit problém, s nímž si celý pracovní tým jinak neuměl poradit, získává loajalitu přirozenou cestou. Šéf si ale získanou loajalitu musí umět udržovat, protože by jí mohl jednou zbytečnou chybou rychle ztratit. Vyžadování poslušnosti s ponižováním při současném porušování pravidel samotným nadřízeným nevede k loajalitě, ale k revoltě.

Nástroje

Mezi nejdůležitější nástroje řízení patří vnitřní předpisy a jejich implementace, pracovní porady, plány a zveřejňování výsledků, pořádání společných akcí, při nichž si vedení zachovává tvář. Proti takovým nástrojům negativně působí tykání si mezi všemi, společné pitky, vzájemné útoky na sociálních sítích, vytváření skupin bojujících proti jiným skupinám v rámci firmy (skladníci proti obchodníkům, účetní proti technikům, prodavači proti řidičům pod.). Úkolem šéfů je řídit, kontrolovat a usměrňovat vývoj ve firmě. K tomu potřebují právě znalosti a zkušenosti z řízení pracovního výkonu získávané postupem v rámci svého kariérního růstu.